حمایت معنوی انجمن تولیدکنندگان افزودنیهای صنایع غذایی از نمایشگاه MeatEx

 

انجمن تولیدکنندگان افزودنیهای صنایع غذایی، حامی معنوی سومین دوره نمایشگاه محصولات پروتئینی (حلال) و صنایع وابسته، MeatEx، می باشد. از جناب آقای ذکتر پرویز جهانگیری، رئیس هیئت مدیره انجمن بابت مساعدتهای مربوطه و حمایتهایشان کمال سپاس را داریم.