جدول زمانبندی

عنوان رویداد

تاریخ

ساعت

آغاز ثبت نام سومین دوره نمایشگاه

۹۹/۰۱/۲۷

____