جدول زمانبندی

عنوان رویداد

تاریخ

ساعت

آغاز پیش ثبت نام سومین دوره نمایشگاه

____

____

سمینار بررسی اهداف سومین دوره نمایشگاه 

____

____

آغاز ثبت نام در سومین دوره نمایشگاه

____

____

آخرین مهلت جهت ارائه مستندات

(کالاهای داخلی - خارجی)

____

____

آخرین مهلت جهت اعلام خودساز بودن

____

____

آغاز جانمایی غرفه گذاران

____

____

آخرین مهلت تبلیغات در کتاب نمایشگاه

____

____

اعلام برنامه‌های جانبی نمایشگاه

____

____

آغاز ثبت‌نام حضور در برنامه‌های جانبی

____

____

آغاز ثبت نام آنلاین بازدیدکنندگان

____

____

آغاز ثبت نام برنامه های همتایابی تجاری

____

____

‎‎شروع تائید نقشه های غرفه های خودساز

____

____

تحویل کارت‌های شناسایی، پارکینگ و دعوت

____

____

آخرین مهلت تائید نقشه های غرفه های خودساز

____

____

پایان ثبت‌نام بازدیدکنندگان

____

____

ارسال کارت دعوت بازدیدکنندگان ثبت نام شده

____

____

تحویل غرفه به متقاضیان غرفه‌های خودساز

____

_____

انتقال کالاهای سنگین و حجیم به داخل سالن‌ها

____

____

پایان ثبت‌نام برنامه های همتایابی تجاری

___

____

پایان ثبت نام جهت حضور در برنامه های جانبی

____

____

آخرین مهلت تکمیل غرفه‌سازی خودساز

___

_____

تحویل غرفه به متقاضیان غرفه های پیش ساخته

____

____

پلمب سالن‌ها

_____

_____

مراسم افتتاحیه نمایشگاه

____

____

روزهای بازدید از نمایشگاه

_____

_____

 

تسویه حساب کامل غرفه‌های ارزی و ریالی

____

____

پایان رسمی نمایشگاه

_____

_____

آغاز پیش ثبت نام چهارمین دوره

____

 ____

جمع‌آوری و خروج کالا و تخلیه سالن‌ها

____

____

 

گزارش نهایی دومین دوره نمایشگاه

____

____

اعلام نتایج نظرسنجی از غرفه‌گذاران و بازدیدکنندگان

____

____

آغاز ثبت‌نام غرفه‌گذاری در چهارومین دوره نمایشگاه MeatEx

_____

____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  دانلود جدول زمانبندی