جدول زمانبندی

عنوان رویداد

تاریخ

ساعت

آغاز پیش ثبت نام سومین دوره نمایشگاه

۹۶/۰۸/۲۵

____

سمینار بررسی اهداف سومین دوره نمایشگاه 

۹۶/۱۱/۱۱

____

آغاز ثبت نام در سومین دوره نمایشگاه

۹۶/۱۱/۱۱

____

آخرین مهلت جهت ارائه مستندات(کالاهای داخلی - خارجی)

۹۷/۰۶/۱۰

____

آخرین مهلت جهت اعلام خودساز بودن

۹۷/۰۶/۱۰

____

آغاز جانمایی غرفه گذاران

۹۷/۰۶/۱۷

____

آخرین مهلت جهت تبلیغات در کتاب نمایشگاه

۹۷/۰۷/۲۰

____

اعلام برنامه‌های جانبی نمایشگاه

۹۷/۰۷/۳۰

____

آغاز ثبت‌نام جهت حضور در برنامه‌های جانبی

۹۷/۰۷/۳۰

____

آغاز ثبت نام آنلاین بازدیدکنندگان

۹۷/۰۸/۰۵

____

آغاز ثبت نام برنامه های همتایابی تجاری

۹۷/۰۸/۰۵

____

‎‎شروع تائید نقشه های غرفه های خودساز

۹۷/۰۸/۰۵

____

تحویل کارت‌های شناسایی، پارکینگ و دعوت

۹۷/۰۸/۰۵

____

آخرین مهلت تائید نقشه های غرفه های خودساز

۹۷/۰۸/۰۷

____

پایان ثبت‌نام بازدیدکنندگان

۹۷/۰۸/۱۶

____

ارسال کارت دعوت بازدیدکنندگان ثبت نام شده

۹۷/۰۸/۱۷

____

تحویل غرفه به متقاضیان غرفه‌های خودساز

۹۷/۰۸/۱۸

۱۴:۰۰

انتقال کالاهای سنگین و حجیم به داخل سالن‌ها

۹۷/۰۸/۱۹

____

پایان ثبت‌نام برنامه های همتایابی تجاری

۹۷/۰۸/۱۹

____

پایان ثبت نام جهت حضور در برنامه های جانبی

۹۷/۰۸/۲۰

____

آخرین مهلت تکمیل غرفه‌سازی خودساز

۹۷/۰۸/۲۰

۲۲:۰۰

تحویل غرفه به متقاضیان غرفه های پیش ساخته

۹۷/۰۸/۲۰

۹:۰۰

پلمب سالن‌ها

۹۷/۰۸/۲۰

۲۲:۰۰

مراسم افتتاحیه نمایشگاه

۹۷/۰۸/۲۱

۱۱:۰۰

الی

۱۲:۰۰

روزهای بازدید از نمایشگاه

۹۷/۰۸/۲۱ الی ۹۷/۰۸/۲۴

۹:۰۰

الی 

۱۷:۰۰

تسویه حساب کامل غرفه‌های ارزی و ریالی

۹۷/۰۸/۲۴

۱۲:۰۰

پایان رسمی نمایشگاه

۹۷/۰۸/۲۴

۱۶:۳۰

آغاز پیش ثبت نام چهارمین دوره

۹۷/۰۸/۲۴

 ____

جمع‌آوری و خروج کالا و تخلیه سالن‌ها

۹۷/۰۸/۲۵

۸:۳۰ 

الی

۱۸:۰۰

گزارش نهایی دومین دوره نمایشگاه

۹۷/۰۹/۱۰

____

اعلام نتایج نظرسنجی از غرفه‌گذاران و بازدیدکنندگان

۹۷/۰۹/۱۰

____

آغاز ثبت‌نام غرفه‌گذاری در چهارومین دوره نمایشگاه MeatEx

۹۷/۱۱/۰۶

____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  دانلود جدول زمانبندی