کتاب نمایشگاه

ناشر رسمی کتاب سومین دوره نمایشگاه MeatEx متعاقبا اعلام می گردد.