هزینه های اجاره غرفه

فضای خالی – داخل سالن (ریالی)

حداقل متراژ: ۲۴ متر مربع    

۸۵۰.۰۰۰ ریال + ۹% VAT / مترمربع

غرفه پیش ساخته معمولی–داخل سالن (ریالی)

حداقل متراژ: ۱۲ متر مربع

۱.۰۵۰.۰۰۰ ریال + ۹% VAT / مترمربع

فضای خالی – فضای باز بیرون سالن (ریالی)

حداقل متراژ: ۳۰ متر مربع

۴۰۰.۰۰۰ ریال + ۹% VAT / مترمربع

فضای خالی – داخل سالن (ارزی)

حداقل متراژ: ۲۴ متر مربع

۱۸۰ یورو + ۹% VAT / مترمربع

غرفه پیش ساخته معمولی – داخل سالن (ارزی)

حداقل متراژ: ۱۲ متر مربع

۱۹۰ یورو + ۹% VAT / مترمربع

فضای خالی – فضای باز بیرون سالن (ارزی)

حداقل متراژ: ۳۰ متر مربع

۱۱۰ یورو + ۹% VAT / مترمربع

 

 * در صورت هرگونه افزایش نرخ توسط شرکت سهامی نمایشگاه‌های ایران، موارد بر روی فاکتور نهایی لحاظ می‌گردد.

دانلود هزینه های اجاره غرفه

دانلود تعرفه های واگذاری فضای نمایشگاهی جهت تمامی نمایشگاه ها