حمایت معنوی کانون انجمن های صنایع غذائی ایران از نمایشگاه MeatEx

کانون انجمن های صنایع غذائی ایران، به عنوان اصلی ترین تشکل انجمن‌هاي فعال در صنايع غذايي کشور، حامی معنوی دومین دوره نمایشگاه محصولات پروتئینی (حلال) و صنایع وابسته، MeatEx، می باشد. از مساعدت های جناب آقای کاوه زرگران، دبیر کل کانون بابت مساعدتهای مربوطه و حمایتهایشان کمال سپاس را داریم. 

سایت اینترنتی کانون انجمن های صنایع غذائی ایران: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               http://www.ifif.ir