ارتباط با ناظر

ارتباط با ناظر شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران:

 

ناظر چهارمین دوره نمایشگاه بین المـللی و تـخصصی مـحصولات پروتئیـنی و صنـایـع وابـستـه، متعاقباً اعلام خواهد شد.

 

 

 

ارتباط با ناظر سازمان توسعه تجارت ایران:

ناظر چهارمین دوره نمایشگاه بین المـللی و تـخصصی مـحصولات پروتئیـنی و صنـایـع وابـستـه، متعاقباً اعلام خواهد شد.