کتاب نمایشگاه

شـرکـت ایده پـردازان رسانه با مدیریت آقای مهدی نکودست بعنوان ناشر رسمی کتاب نمایشگاه MeatEx معرفی می گردند.

تلفن:      ۸۸۷۱۸۷۶۹- ۸۸۱۰۹۹۴۸ - ۸۸۷۱۸۶۷۴

تلفکس: ۸۹۷۷۳۷۱۰