هزینه های اجاره غرفه

فضای خالی – داخل سالن (ریالی)

حداقل متراژ: ۳۶ متر مربع    

۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال + ۹% VAT / مترمربع

غرفه پیش ساخته معمولی–داخل سالن (ریالی)

حداقل متراژ: ۱۲ متر مربع

۱.۲۰۰.۰۰۰ ریال + ۹% VAT / مترمربع

فضای خالی – فضای باز بیرون سالن (ریالی)

حداقل متراژ: ۳۰ متر مربع

۵۰۰.۰۰۰ ریال + ۹% VAT / مترمربع

فضای خالی – داخل سالن (ارزی)

حداقل متراژ: ۳۶ متر مربع

۱۸۰ یورو + ۹% VAT / مترمربع

غرفه پیش ساخته معمولی – داخل سالن (ارزی)

حداقل متراژ: ۱۲ متر مربع

۱۹۰ یورو + ۹% VAT / مترمربع

فضای خالی – فضای باز بیرون سالن (ارزی)

حداقل متراژ: ۳۰ متر مربع

۱۱۰ یورو + ۹% VAT / مترمربع

 

 * در صورت هرگونه افزایش نرخ توسط شرکت سهامی نمایشگاه‌های ایران، موارد بر روی فاکتور نهایی لحاظ می‌گردد.