هزینه های اجاره غرفه

فضای خالی – داخل سالن (ریالی)

حداقل متراژ: ۳۶ متر مربع    

۱.۶۵۶.۰۰۰ ریال + ۹% VAT / مترمربع

غرفه پیش ساخته معمولی–داخل سالن (ریالی)

حداقل متراژ: ۱۲ متر مربع

 هزینه متعاقبا اعلام میگردد.

فضای خالی – فضای باز بیرون سالن (ریالی)

حداقل متراژ: ۳۰ متر مربع

۸۲۸.۰۰۰ ریال + ۹% VAT / مترمربع

فضای خالی – داخل سالن (ارزی)

حداقل متراژ: ۳۶ متر مربع

۲۰۵یورو + ۹% VAT / مترمربع

غرفه پیش ساخته معمولی – داخل سالن (ارزی)

حداقل متراژ: ۱۲ متر مربع

 هزینه متعاقبا اعلام میگردد.

فضای خالی – فضای باز بیرون سالن (ارزی)

حداقل متراژ: ۳۰ متر مربع

۱۲۵یورو + ۹% VAT / مترمربع

 

 * در صورت هرگونه افزایش نرخ توسط شرکت سهامی نمایشگاه‌های ایران، موارد بر روی فاکتور نهایی لحاظ می‌گردد.