کنترل کیفیت و بهداشت محیط کار

۱. کنترل کیفیت مواد غذایی

  • سیستم‌های کنترل
  • تجهیزات آزمایشگاهی
  • انواع ابزاردقیق آزمایشگاهی
  • فنآوری بهداشت محیط
  • سایر سیستم‌ها و تجهیزات

 

۲. تجهیزات بهداشتی، نظافتی و ایمنی در محیط کار

۳. بهداشت کارکنان