جدول زمانبندی

عنوان رویداد تاریخ ساعت
آغاز ثبتنام غرفه گذاری در چهارمین دوره نمایشگاهMeatEx ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۸:۰۰
آخرین مهلت جهت ارائه مستندات(کالاهای داخلی - خارجی) ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۱۶:۳۰
آخرین مهلت اعلام غرفه های خودساز ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۱۶:۳۰
آغاز جانمایی غرفه گذاران ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۱۲:۰۰
آخرین مهلت جهت تبلیغات در کتاب نمایشگاه ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ ۱۶:۳۰
اعلام برنامه های جانبی نمایشگاه ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ ۹:۰۰
آغاز ثبت نام جهت حضور در برنامه های جانبی ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ ۱۲:۰۰
آغاز ثبت نام آنلاین بازدیدکنندگان برای استفاده از برنامه همتایابی تجاری ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ۸:۳۰
آغاز تائید نقشه غرفه های خودساز ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۹:۰۰
تحویل کارتهای شناسایی، پارکینگ و دعوت ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۸:۳۰
پایان تائید نقشه غرفه های خودساز ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۱۵:۳۰
پایان ثبت نام آنلاین بازدیدکنندگان از نمایشگاه ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۲۳:۰۰
ارسال کارت دعوت بازدیدکنندگان ثبت نام شده ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۸:۳۰
تحویل غرفه به متقاضیان غرفه های خودساز ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۸:۰۰
انتقال کالاهای سنگین و حجیم به داخل سالنها ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۹:۱۵
تحویل غرفه به متقاضیان غرفه های پیش ساخته ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۸:۳۰
پایان ثبت نام جهت حضور در برنامه های جانبی ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۹:۱۵
آخرین مهلت تکمیل غرفه سازی خودساز ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۲۱:۰۰
پلمب سالنها ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۲۱:۰۰
روزهای بازدید از نمایشگاه ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ۹:۰۰
مراسم افتتاحیه نمایشگاه ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ۱۰:۰۰
تسویه حساب کامل غرفه گذاران و تحویل فاکتور رسمی اجاره غرفه ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ۱۲:۰۰
آغاز پیش ثبت نام پنجمین دوره ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ ۹:۰۰
پایان ثبت نام برنامه همتایابی تجاری ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ ۱۰:۰۰
پایان رسمی نمایشگاه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ ۱۷:۰۰
جمع آوری و خروج کالا و تخلیه سالنها ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ۸:۰۰
گزارش نهایی سومین دوره نمایشگاه ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ۸:۳۰
اعلام نتایج نظرسنجی از غرفه گذاران و بازدیدکنندگان ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ۸:۳۰
آغاز ثبت نام در پنجمین دوره نمایشگاه ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ ۸:۳۰