غرفه اطلاع رسانی نمایشگاه های MeatEx در بزرگترین نمایشگاه صنعت پروتئینی جهان (IFFA)

از غرفه اطلاع‌رسانی مجموعه نمایشگاه های MeatEx در نمایشگاه IFFA، بزرگترین نمایشگاه صنعت پروتئینی جهان که از تاریخ ۱۴-۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ برابر ۴-۹ may ۲۰۱۹ در فرانکفورت برگزار میشود، بازدید نمایید.

 

 

محل غرفه: سالن Galleria 0  - غرفه A05