حمایت معنوی اتحادیه تولید تجارت آبزیان از نمایشگاه MeatEx

اتحادیه تولید تجارت آبزیان، حـامی معـنوی سومـین دوره نـمایـشگاه محـصولات پروتئـیـنـی و صنـایع وابـسته، MeatEx، می باشد. از جناب آقای دکتر خدایی، دبیر محـترم اتـحادیه بابـت حمایتهایشان کمال سپاس را داریم.

http://seairan.com