حمایت معنوی اتحادیه صنف دارندگان رستوران و سلف‌سرویس‌های تهران از نمایشگاه MeatEx

 اتحادیـه صنـف دارنـدگان رستـوران و سـلف‌ سرویـس‌هـای تــهران، حـامی معـنوی سومـین دوره نـمایـشگاه محـصولات پروتئـیـنـی (حلال) و صنـایع وابـسته، MeatEx، می باشد. از جناب آقای سیـد علـی اصـغـر میـر ابـراهیـمی، ریـاست محـترم اتـحادیه بابـت مساعدتهای مربوطه و حمایتهایشان کمال سپاس را داریم.

http://www.rst-teh.ir/Home