خبرنامه مرداد ۱۳۹۷

جهت مطالعه خبرنامه مردادماه ۱۳۹۷ نمایشگاه MeatEx، لطفا از لینک زیر دیدن نمائید:

خبرنامه مرداد ۱۳۹۷